Luxdidac 2016

Uncategorized

artecoleluxdidacimag1 artecoleluxdidacimag4

Den Art à l´Ecole war och dëst Joer op der Luxdidac präsent fir seng Aktivitéiten den Enseignanten awer och de Verantwortleche vum Ministère – esou dem Här Minister Claude Meisch – an den zoustännege Verwaltungen ze weisen an ze erklären.